начало / обши условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА BLIZOO ПОМОЩНИК

1. Настоящите Общи условия (за краткост ОУ), уреждат условията и отношенията по повод достъпа и ползване на портала help.blizoo.bg (за краткост Blizoo Помощник) между 1) „БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД“ ЕАД (за краткост БЛИЗУ) с ЕИК: 201344312 и седалище и адрес на управление: гр. София 1309, район „Илинден”, ул. „Кукуш” № 1 и 2) всяко едно физическо и/или юридическо лице и/или друг правен субект (за краткост Потребител), който ползва предоставяните от БЛИЗУ обществени електронни съобщителни услуги или други услуги.

2. Потребителят се обвързва и се задължава да спазва настоящите ОУ, както и Условията за достъп и ползване на портала MyBlizoo, при осъществяване на което и да е от следните действия: зареждане (отваряне) на Интернет страницата на Blizoo Помощник; регистриране или вход в портала MyBlizoo с цел достъп до Blizoo Помощник; осъществяване на достъп до и/или в Blizoo Помощник; отваряне, зареждане, копиране, изтриване или други действия свързани със свален от Blizoo Помощник файл и/или информация; осъществяване на конклудентни действия, като заявяване на потребителско име и/или парола за достъп до Blizoo Помощник с цел достъп до Blizoo Помощник, идентификация с прозвище/прякор (nickname) и валидна електронна поща и други такива. С осъществяване на което и да е от изброените в предходното изречение действия, Потребителят дава своето изрично съгласие предоставените негови лични и други данни (включително електронна поща и други) да бъдат обработвани от БЛИЗУ за целта на предоставяне на достъп и ползване на Blizoo Помощник, както и за осъществяване на контакт с Потребителя по всякакви въпроси.

3. Достъпът до Blizoo Помощник и неговата функционалност се осъществява посредством зареждане на портала help.blizoo.bg, като за отделни функции, опции, услуги и/или достъп до специални раздели на Blizoo Помощник, Потребителят следва да се регистрира и да влезе в/през портала MyBlizoo и/или да се идентифицира чрез прозвище/прякор (nickname) и валидна електронна поща и/или да осъществи достъп по друг определен от БЛИЗУ начин. БЛИЗУ си запазва правото едностранно да определя и променя както отделните функции, опции, услуги и/или специалните раздели на Blizoo Помощник, така и изискванията за регистрация, идентификация и/или достъп до тях.

4. Целта на Blizoo Помощник е да се предостави информация в електронен вид на Потребителя, която да му помогне да борави по-добре с оборудването, предоставено му от БЛИЗУ, да диагностицира и отстранява сам проблеми, свързани с оборудването и/или услугите и пр. Предоставената в Blizoo Помощник информация се отнася само и единствено за предоставяните услуги от и оборудването на БЛИЗУ.

5. Съдържанието на портала Blizoo Помощник е обект на права на интелектуална собственост на БЛИЗУ, освен ако е посочено друго. Всяко копиране, разпостранение и/или осъществяване на други правни и фактически действия относно съдържанието на портала Blizoo Помощник без съгласието на БЛИЗУ, доколкото не е изрично разрешено, е забранено и е нарушение на Закона за авторското право и сродните му права и други приложими нормативни актове и подлежи на съответни санкции. БЛИЗУ предоставя на Потребителя единствено неизключително, непрехвърлимо право за лично ползване, включващо възпроизвеждане на съдържанието на портала Blizoo Помощник само на устройства за лична употреба на Потребителя, като не се предоставят никакви права освен тези за лично ползване и не се гарантира нищо във връзка с качеството, възможността за ползване, претенции от трети лица спрямо Потребителя във връзка с ползването на съдържанието. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да използва информацията, файловете и/или други публикувани данни в портала Blizoo Помощник за отправяне на претенции към БЛИЗУ, като в случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ наруши тази забрана, ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи на БЛИЗУ неустойка в размер на претенцията. Всякаква информация, данни, произведения и др., с изключение на лични данни, изпратени от Потребители до БЛИЗУ, се считат за неконфиденциални, като лицето, което ги изпраща, отговаря за законосъобразността на съдържанието им и правото да се разпространяват, като изпращането им дава право на БЛИЗУ да ги ползва свободно, както намери за добре.

6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да публикува определена информация в портала Blizoo Помощник, но след изричното одобрение от страна на БЛИЗУ, като при получаване на такова, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява и декларира, че предоставя и публикува одобрената информация доброволно и безплатно и без да претендира от БЛИЗУ каквото и да е възнаграждание и/или обезщетение и/или някаква друга престация. ПОТРЕБИТЕЛЯТ дава своето изрично съгласие БЛИЗУ безвъзмездно да използва публикуваната информация, както сметне за добре. ПОТРЕБИТЕЛЯТ изцяло носи отговорност за достоверността и законосъобразността на тази информация и за правото същата да се разпространява. В случай, че възникне спор относно дадена публикувана от ПОТРЕБИТЕЛ информация и БЛИЗУ претърпи вреда от това, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да възстанови незабавно на БЛИЗУ причинената вреда.

7. С ползване на информация от портала Blizoo Помощник, Потребителят поема изцяло отговорността за своите действия, включително, но не само, при установяване и отстраняване на проблеми по повод оборудването и/или услугите, при пренастройване на софтуер и/или оборудване и всякаква друга дейност, свързана с оборудването и/или услугите, предоставяни от БЛИЗУ, и/или с информацията от портала Blizoo Помощник.

8. Потребителят на своя отговорност използва и извършва действията, съгласно посочената в портала Blizoo Помощник информация. В тази връзка БЛИЗУ не носи отговорност за повреди на оборудването, предоставено от БЛИЗУ на Потребителя, както и за повреди и/или настъпили вреди на оборудването, собственост на Потребителя, както и за всякакви вреди, настъпили за Потребителя, ако последният не е изпълнил стъпките и указанията в инструкциите и/или информацията в Blizoo Помощник или въпреки, че ги е изпълнил, е настъпила повреда и/или вреда.

9. БЛИЗУ не носи отговорност за настъпили вреди и/или други последици от неспазването от страна на Потребителя на настоящите ОУ и/или указанията в портала Blizoo Помощник.

10. БЛИЗУ не носи отговорност пред Потребителя и за:

а) загуби, пропуснати ползи и други вреди, причинени на Потребителя в резултат от ползване на портала Blizoo Помощник от негова страна, както и за невъзможността да се ползва самия портал, както и в резултат от достъп и/или ползване на самия портал Blizoo Помощник;

б) неспособността на Потребителя да ползва информацията и/или услугите и/или самия портал Blizoo Помощник;

в) претенции на трети лица срещу Потребителя по повод ползване на информацията и/или услугите и/или самия портал Blizoo Помощник;

г) загуби, пропуснати ползи, вреди и/или претенции от трети лица, когато трето лице неправомерно е установило/узнало и/или използвало парола и/или потребителско име за достъп до портала MyBlizoo и/или Blizoo Помощник и/или данни за регистрация в портала.

11. БЛИЗУ не дава гаранции (изрични или подразбиращи се) и не носи отговорност относно информация, съдържание, услуги, функционирането и възможностите за достъп до портала Blizoo Помощник. При несъответствие на портала Blizoo Помощник с изисквания и/или желанията и/или вижданията на Потребител, единственото право, което същия има, е да спре своя достъп до портала Blizoo Помощник и да не ползва същия.

12. БЛИЗУ не носи отговорност, ако при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други оператори в Интернет или на телекомуникационните връзки в и/или извън страната, Потребителят не може да ползва частично или напълно възможностите на портала Blizoo Помощник, както и предоставяните чрез него информация, функционалност и/или услуги.

13. Blizoo Помощник, достъпа до него, предлаганите в него услуги и/или настоящите ОУ могат да бъдат променени от БЛИЗУ по всяко време. Промените влизат в сила от момента на осъществяване на съответната промяна и/или от публикуване на същата в Blizoo Помощник и/или от друг изрично посочен от БЛИЗУ момент.

14. БЛИЗУ има право при надлежно отправено искане на компетентен държавен орган да му предостави съответната информация отнасяща се за Потребителя.

15. Отношенията по повод достъпа и ползване на портала Blizoo Помощник се прекратяват с прекратяване на облигационните отношения по повод ползването на предоставяните от БЛИЗУ на Потребителя обществени електронни съобщителни услуги или други услуги. След прекратяване на облигационните отношения, лицето не може да ползва портала Blizoo Помощник, а ако осъществи това – лицето ползва портала Blizoo Помощник на своя отговронсто и БЛИЗУ не носи отговорност за това.

16. БЛИЗУ има право да осъществява автоматизирана идентификация на Потребителя посредством „бисквитки“ (cookies) и чрез други способи.

17. За всички неуредени в тези Условия въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.

18. При възникване на спорове Потребителя и БЛИЗУ полагат усилия за доброволното им уреждане по взаимно споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентен съд.